Algemene voorwaarden Dance Giving

Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden, ongeacht de locatie waar deze worden uitgevoerd, van Dansschool Dance Giving hierna ook te noemen: de dansschool.
 2. Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer onverkort akkoord met deze algemene voorwaarden.
 3. Bezoekers/deelnemers dienen zich in de dansschool te houden aan de huisregels en de aanwijzingen van de directie en/of het personeel van de dansschool op te volgen.

Inschrijven

 1. Inschrijving gebeurt door het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier.
 2. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart de deelnemer/ouder of wettelijk vertegenwoordiger akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.
 3. Bij inschrijving van een minderjarige deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient te ondertekenen.
 4. Inschrijving geldt voor de duur van het seizoen (september t/m juni) of voor een half seizoen (september t/m januari of februari t/m juni); inschrijven kan op elk gewenst moment.
 5. Na afloop van het seizoen wordt de inschrijving stilzwijgend verlengd voor dezelfde seizoenperiode waarvoor was ingeschreven tenzij voordien doch uiterlijk drie weken voor aanvang van het nieuwe hele of halve seizoen is opgezegd.
 6. Bij niet tijdige opzegging worden er €15,- aan kosten in rekening gebracht.
 7. Een opzegging dient schriftelijk of per email plaats te vinden. Bij tussentijdse opzegging wordt geen (deel van het) lesgeld gerestitueerd.
 8. Na een beëindiging van de overeenkomst blijven eventuele openstaande facturen/termijnen onverminderd verschuldigd en dienen deze per direct te worden voldaan.
 9. De dansschool heeft het recht personen zonder opgave van redenen uit te sluiten van deelname aan de lessen. .

Facturatie en betaling

 1. Na inschrijving is de deelnemer/ouder of wettelijk vertegenwoordiger het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling van het lesgeld dient per bankoverschrijving onder vermelding van het factuurnummer te worden gedaan.
 2. Deelbetaling in twee termijnen is alleen mogelijk bij inschrijving voor een volledig dansseizoen. Deze termijnbetalingen moeten worden voldaan in september en januari.
 3. De dansschool behoudt zich het recht voor om jaarlijks de lesgelden zonder opgaaf van redenen eenzijdig aan te passen.
 4. De dansschool is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag de deelnemer toegang tot de dansschool te ontzeggen. Dit laat onverlet de verplichting van zijde van de deelnemer tot nakoming van de overeenkomst.
 5. Facturen worden digitaal verzonden, tenzij anders is overeengekomen.

Toegang

 1. Tijdens de lessen worden alleen mensen toegelaten die de les gaan volgen.
 2. De dansschool heeft het recht zonder opgaaf van redenen anderen de toegang tot de dansschool te weigeren.

Openingstijden en lesrooster

 1. De dansschool is geopend vanaf september tot en met juni. Tijdens de maanden juli en augustus is de dansschool gesloten. Indien in die periode een dansprogramma wordt aangeboden, dan vallen deze lessen of workshops buiten het gebruikelijke lesgeld.
 2. Lessen zullen worden gegeven volgens het lesrooster zoals dat door de dansschool op haar website is gepubliceerd. Naast de dansstijlen zijn ook delestijden terug te vinden op het rooster. Het lesrooster ligt ter inzage in de dansschool.
 3. Het lesrooster ligt vast voor de periode van september tot en met juni. De dansschool behoudt zich het recht voor het lesrooster/lesuren en/of vakantierooster tussentijds te wijzigen.
 4. De dansschool behoudt zich het recht voor om de dansschool te sluiten met een maximum van 5 dagen per seizoen (van september tot en met juni, m.u.v. zon- en feestdagen), zonder dat restitutie van het lesgeld verschuldigd is.

Verhinderd voor een les

 1. Indien de deelnemer verhinderd is, dient de deelnemer de dansschool hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan telefonisch of per e-mail. Bij een minderjarige deelnemer geldt dat een ouder of wettelijk vertegenwoordiger dient af te melden.
 2. Het missen van een les, door welke oorzaak ook, geeft nimmer recht op terugbetaling van het lesgeld.
 3. Indien de deelnemer verhinderd is, kan deze les, indien mogelijk, in overleg, op een ander tijdstip worden ingehaald.

Vervallen les/ lesuitval

 1. De dansschool mag een les annuleren indien daartoe gegronde redenen zijn zoals, (langdurige) ziekte van de docent, overmacht etc.
 2. Bij ziekte of afwezigheid van de docent zal als eerste gezocht worden naar vervanging, daarna zal geprobeerd worden de les te verzetten. Mocht dit niet mogelijk zijn dan vervalt de les. De deelnemer/ouder of wettelijk vertegenwoordiger wordt hiervan (mits bereikbaar) telefonisch, of per e-mail op de hoogte gebracht. Informatie kan ook worden gelezen op de social media van Dance Giving.
 3. Indien les(sen) geen doorgang vinden wegens ziekte van de docent of een andere reden aan de zijde van de dansschool, dan zal de dansschool zich inspannen om de deelnemer een vervangende les aan te bieden. Het niet gebruik maken van deze vervangende les geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgeld.
  Indien geen vervangende les wordt aangeboden, dan heeft de deelnemer – indien meer dan twee lessen zijn uitgevallen – recht op restitutie van het lesgeld, naar rato van het aantal vervallen lessen.
 4. Wanneer een les of deel van de lessen door onvoorziene omstandigheden, daaronder tevens begrepen maatregelen van de overheid, geen doorgang kan vinden of in een andere vorm gegeven moet gaan worden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van de dansschool, blijft dit een volwaardige uitvoering van een les/de lessen zoals door de dansschool is aangeboden. Deze eventuele wijziging geeft daarom geen recht op restitutie van het lesgeld. Een les/de lessen worden in dat geval aangeboden en gegeven in één van de drie volgende vormen: online, deels online/deels fysiek binnen en/of buiten (hybride), of geheel fysiek binnen en/of buiten (real-life).

Risico en aansprakelijkheid

 1. De dansschool aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer(s)/bezoekers, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de dansschool of haar leidinggevende.
 2. Deelname aan de les is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 3. De dansschool, haar docenten, stagiaires en/of vrijwilligers zijn niet aansprakelijk voor schade al dan niet als gevolg van opgelopen letsel van deelnemers tijdens, voorafgaand of na afloop van de lessen, uitvoeringen, demonstraties en dergelijke, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van de dansschool of haar leidinggevende.
 4. De deelnemer is zich ervan bewust dat het beoefenen van dans/sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Tevens zal de deelnemer de dansschool vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
 5. Voor zover de deelnemer bekend, gelden er voor hem of haar geen medische beperkingen die voor hem of haar een risico vormen voor deelname. Ook is bewegen/sporten of bepaalde beweging/sport niet afgeraden door een (para)-medicus. Voor zover dit wel zo is, zal de deelnemer per email voor deelname hiervan schriftelijk melding doen bij de dansschool.
 6. Bezoek aan de dansschool is geheel op eigen risico. De (directie van de) dansschool is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de dansschool.
 7. Mocht de dansschool om enigerlei reden wel aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt en wel tot het bedrag dat in het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van de dansschool wordt gedekt c.q. uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat de dansschool onder die verzekering draagt.

Kledingvoorschriften

 1. De dansschool hanteert kledingvoorschriften zoals vermeld op de website. De dansschool verzoekt deelnemers om gepast en fatsoenlijk gekleed te komen.
 2. Indien de dansschool kledingvoorschriften hanteert voor bepaalde lessen dan zullen deze door de dansschool op de website worden gepubliceerd dan wel bij de inschrijving worden vermeld. Tevens zal het door de docent in de les worden aangegeven.
 3. Deelnemers zijn gehouden de kledingvoorschriften te volgen. Indien een deelnemer zich, zulks te beoordelen door de leiding of betreffende docent van de dansschool, niet aan de kledingvoorschriften houdt, dan is de dansschool bevoegd de deelnemer de toegang tot de les te ontzeggen. Een dergelijke ontzegging van de toegang geeft geen aanleiding tot restitutie van lesgelden noch tot ontbinding van de les-overeenkomst.

Film, foto, geluidsopnames

 1. Het is zonder toestemming van de dansschool niet toegestaan film, foto of geluidsopnames te maken tijdens lessen en/of voorstellingen/ demonstraties/
  optredens etc.
 2. Rechten op door de dansschool ontwikkelde (les-)methoden, choreografieën en andere inhoudelijke of artistieke producten komen toe aan de dansschool.
 3. Het is verboden om lesstof of choreografieën tijdens en/of na afloop van op enigerlei wijze (commercieel) aan te wenden of aan derden over te dragen, tenzij lid 4 van dit artikel van toepassing is. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) deelnemer zich tot het betalen van een boete van € 1.000,- per overtreding aan de dansschool, te vermeerderen met € 500,- per dag dat de overtreding voortduurt. Dit onverlet verdere aansprakelijkheid voor schade, inkomstenderving e.d. ten gevolge van de overtreding.
 4. Het (commercieel) aanwenden of gebruik van lesstof/choreografieën is uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de dansschool.
 5. Bij overtreding kan de toegang tot de dansschool worden ontzegd.
 6. Er kunnen door of ten behoeve van de dansschool foto’s en video-opnames worden gemaakt tijdens lessen en/of voorstellingen/demonstraties/optredens etc. die voor commerciële –en promotiedoeleinden van de dansschool gebruikt kunnen en mogen worden. Bij ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich hier onherroepelijk mee akkoord. Als u hier bezwaar tegen heeft, dan zorgen wij ervoor dat u/uw kind beperkt of zonder gezicht in beeld komt. Bij voorstellingen, wedstrijden, optredens of openbare activiteiten kunnen wij hier geen rekening mee houden. Bij deelname aan de desbetreffende activiteiten geef je automatisch toestemming voor het maken van promotioneel en/of commercieel beeldmateriaal.

Overig

 1. Het is niet toegestaan de danszaal te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn. Men dient deze schoenen voor het betreden van de danszaal uit te doen. Dit geldt ook voor bezoekers.
 2. Deelnemers zorgen er zelf te allen tijde voor dat zij persoonlijke hygiëne in acht nemen.
 3. Gebruik van de toilet en/of douches in de dansschool is in het lesgeld opgenomen.
 4. Beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een deelnemer/bezoeker zullen te allen tijde verhaald worden.
 5. Met ondertekening van het inschrijfformulier gaat de deelnemer/ouder of wettelijk vertegenwoordiger akkoord met het verwerken van de persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst.
 6. De deelnemer wordt geacht zich op de hoogte te stellen van de huisregels van de dansschool en hiernaar te handelen. De huisregels staan op de website en zijn in de dansschool aanwezig.

Overmacht

 1. De dansschool is niet gehouden tot het nakomen van de dienstverlening, indien de dansschool gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de dansschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de dansschool niet in staat is de verplichtingen na te komen. In geval van overmacht vindt er geen restitutie van (een deel van) het lesgeld plaats.

Rechtstoepassing

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten, door of met dansschool Dance Giving aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Door inschrijving verklaart de deelnemer/ouder of wettelijk vertegenwoordiger de algemene voorwaarden en de huisregels van dansschool Dance Giving te accepteren.

Algemene voorwaarden Dance Giving – 17 augustus 2023